Regulamin - Domu u Profesora

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu Domu u Profesora (zwany dalej „dom” lub „obiekt”) lub jego części, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę pomiędzy Właścicielem domu a Klientem uważa się za zawartą.

2. Rezerwacja zaliczkowa

Rezerwacja zaliczkowa wymaga wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości rezerwacji (w gotówce lub na konto właściciela domu). Wpłacona zaliczka w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi. Po otrzymaniu zaliczki zostanie przesłany Klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim informacja ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu, a w szczególności z danymi kontaktowymi do osoby, która w dniu przyjazdu przekaże klucze. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za pobyt osobie odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Rachunek zostanie przesłany Klientowi pocztą po zakończeniu pobytu.

3. Zakres i czas najmu

Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem obiektu a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem obiektu (cały dom wraz z ogrodem) w uzgodnoionym czasie (oferta będąca zaproszeniem). Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą w gestii Klienta. Szczegóły pobytu są podane w zestawieniu cenowym (oferta będąca zaproszeniem) przed zatwierdzeniem rezerwacji. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda).

4. Przyjazd, przekazanie kluczy, wyjazd

Przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy klinetowi. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed wyjazdem, o planowanej godzinie oddania kluczy lub zostawić je w miejscu ustalonym przez osobę odpowiedzialną. Doba noclegowa rozpoczyna się o 14.00 i trwa do godziny 12.00 dnia następnego, chyba że inaczej uzgodniono z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, strajki, powody osobiste).

5. Obowiązki klienta

Przy meldunku Klient obowiązany jest do okazania dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport). Liczba osób mających zamieszkać w domu jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji w formie maila. Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej telefonicznie  lub mailowo o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na zgłoszeniu, osoba odpowiedzialna za udostępnienie domu może odmówić wydania kluczy do domu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa (obowiązuje cisza nocna w g. 22.00 – 6.00) i utrzymywania obiektu w stanie niepogorszonym. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Właściciela o ewentualnych uszkodzeniach, zniszczeniach i brakach zastanych w obiekcie, zgubieniu kluczy oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Za zgubienie kluczy Klient ponosi opłatę w wysokości czterystu złotych netto. Równowartość naprawy jakichkolwiek szkód (dotyczy całego domu, jego cześci, jakiegokolwiek wyposażenia, zalania lub spalenia) powstałych podczas wizyty Klienta w domu oraz całościowy koszt ich usunięcia pokrywa wyłącznie Klient (nie wyłącza to możliwości Właściciela o ubieganie się o odszkodowanie). Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Za używanie kominka, grila, kuchenki gazowej i elektrycznej oraz nadzór nad ogniem odpowiedzialny jest wyłacznie Klient. Klient jednoosobowo odpowiada za zachowanie i skutki zachowania wszystkich gości którzy przybyli z nim i dzielą z nim dom (tyczy się to w szczególności zniszczeń domu lub jego wyposażenia). Wyposażenie domu stanowi jego własność, w związku z tym jest przeznaczone tylko do użytku gości na miejscu i na czas pobytu.

6. Zmiany w rezerwacji

a) Zmiana terminu pobytu

Po dokonaniu wpłaty zaliczki jej zwrot nie przysługuje. Istnieje natomiast możliwość zmiany terminu rezerwacji po wpłacie zaliczki pod warunkiem, iż Klient powiadomi osobę odpowiedzialną na co najmniej 7 dni przed terminem pierwotnej rezerwacji, pod warunkiem, że w nowym terminie dom lub jego część jest dostępna. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z osobą odpowiedzialną. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie. Opłatę należy uiścić w całości w dniu przyjazdu.

b) Przedłużenie pobytu

Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć, po wcześniejszym ustaleniu tego z  osobą odpowiedzialną, pod warunkiem, że dom ten jest dostępny. W przypadku chęci przedłużenia pobytu, Klient zobowiązany jest skontaktować się z osobą odpowiedzialną  telefonicznie lub osobiście do godziny 10.00 dnia, w którym pierwotnie apartament powinien zostać opuszczony i najpóźniej do godziny 13.00 tego samego dnia powinna zostać opłacona kolejna doba.

c) Zmiana liczby osób

Liczba osób może ulec zmianie. W tym przypadku, Klient zobowiązany jest do poinformowania osoby odpowiedzialnej osobiście lub telefonicznie – w wypadku zwiększenia liczby gości, Klient może zostać poproszony o dokonanie dopłaty. 

7. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta na inną osobę

W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za obiekt o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

8. Bezpłatny pobyt dziecka i zwierząt

Dzieci do lat 4 śpiące z dorosłymi lub we własnym łóżeczku i niewymagające pościeli nie ponosi żadnych opłat za pobyt. Pozostałe dzieci płacą normalną cenę. Istnieje możliwość zabrania ze sobą małych zwierząt, w szczególności psa lub kota. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom. Właściciel uszkodzonego mienia decyduje o sposobie zadośćuczynienia. Właściciel zwierzęcia zobowiązuje się do sprzątania po zwierzęciu każdego dnia.

9. Wystąpnienie siły wyższej

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi innego terminu. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

10. Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela.